به او میگویید گوشی موبایلتان را میخواهید. از اینکه به خاطر یک تصادف کوچک در بیمارستان بستری شدهاید و از کارهایتان عقب ماندهاید عصبانی هستید. پرستار موبایل را داستان کوتاه Startseite Facebook

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها